Acherontas / Horna – Atavistic Resurgence – Gatefold LP